Census 2020 — Vietnamese

Vietnamese translations of articles on Census 2020

LÃNH ĐẠO MỚI CỦA COMMON CAUSE – NGƯỜI TIÊN PHONG THỐNG KÊ D N SỐ MUỐN CÓ MỘT NỀN D N CHỦ CÓ TIẾNG NÓI CỦA MỌI NGƯỜI

The new leader of Common Cause, Jonathan Stein. Ngay ngày nhậm chức lãnh đạo cơ quan California Common Cause, Jonathan Mehta Stein nói đếm được tất cả mọi người là mục đích quan trọng của cơ quan để chính trường trở nên dân chủ hơn. “Thứ nhất và quan trọng...

read more

Vì số người tham gia thấp, các nhà lãnh đạo cộng đồng La Tinh yêu cầu Quốc Hội giám sát và lưu trữ Thống Kê Dân Số 2020

Arturo Vargas, Giám Đốc Điều Hành National Association of Latino Elected Officials (NALEO) Vi-rút Corona ảnh hưởng và trì hoãn thống kê dân số mỗi thập niên và cản trở công việc cần thiết đến từng nhà Pilar Marrero (Ethnic Media Services) Arturo Vargas,...

read more

THEO DÕI TỶ LỆ THAM GIA THỐNG KÊ D N SỐ CALIFORNIA – AI DẪN ĐẦU VÀ AI TỤT HẬU?

Báo cáo EMS về cuộc đua chặng cuối ngày 14 Tháng Tám Có bài bằng tiếng Tây Ban Nha.  Một tháng sau lượt thơ mời tham gia thống kê dân số 2020 gởi đi lần đầu, có 48.3% hộ gia đình California đã hoàn tất bảng câu hỏi, đặt California cao hơn chút ít tỷ lệ...

read more

Quyền Lực, Tiền Bạc, và Dữ Liệu California Tụt Hậu Sau Mức Trung Bình Thống Kê Dân Số Toàn Quốc, theo Giám Đốc Tiểu Bang

Ditas Katague, Director of the California Complete Count- Census 2020 Office. Cho đến ngày 1 Tháng Tư, có 37,9% hộ gia đình ở California điền bảng câu hỏi thống kê dân số, theo Ditas Katague, giám đốc Ủy Ban Complete Count, qua báo cáo về hội nghị trực...

read more

Archives

Categories